Ընտրացանկ
Ազդագիր
ԼՂՀ երիտասարդության հարցերով միջգերատեսչական խորհուրդ...
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ >> Օրենսդրական նախագծեր >> ԼՂՀ երիտասարդության հարցերով միջգերատեսչական խորհուրդ ստեղծելու, խորհրդի կազմն ու կանոնակարգը հաստատելու մասին ԼՂՀ կառավարության N 602-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու նախագիծ

 

 

 

ՆԱԽԱԳԻԾ

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

§___¦ ____________2013թ.                                                                                              N_____

 

ք. Ստեփանակերտ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 23-Ի N 602-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

            §Իրավական ակտերի մասին¦ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.

       1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 23-ի §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության երիտասարդության հարցերով միջգերատեսչական խորհուրդ ստեղծելու, խորհրդի կազմն ու կանոնակարգը հաստատելու մասին¦ N 602-Ն որոշման N 1 հավելվածը շարադրել նոր  խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:

       2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     Հավելված

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության

 կառավարության

§__¦ _________ 2013թ.

N_____ որոշման

 

 

§Հավելված N1

ԼՂՀ կառավարության

§23¦ օգոստոսի 2011թ.

N 602-Ն որոշման

 

ԿԱԶՄ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՄԻՋԳԵՐԱՏԵՍՉԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

 

1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարար-խորհրդի նախագահ

2. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարի տեղակալ-խորհրդի նախագահի տեղակալ

3. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության աշխատակազմի երիտասարդության հարցերի բաժնի պետ-խորհրդի քարտուղար

4. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի սոցիալ-տնտեսական վարչության պետ-խորհրդի անդամ

5. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ազգային փոքրամասնությունների և կրոնի հարցերի բաժնի պետ-խորհրդի անդամ

6.Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ-խորհրդի անդամ

7. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի տեղակալ-խորհրդի անդամ

8. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ-խորհրդի անդամ

9. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առողջապահության նախարարի տեղակալ-խորհրդի անդամ

10. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության աշխատակազմի միջազգային կառույցների և հումանիտար համագործակցության վարչության պետ-խորհրդի անդամ

11. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության աշխատակազմի ղեկավար -խորհրդի անդամ

12. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության անձնակազմի հետ տարվող աշխատանքների գծով տեղակալ-խորհրդի անդամ

13. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ոստիկանության պետի տեղակալ-խորհրդի անդամ

14. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր սպորտի պետական կոմիտեի նախագահի տեղակալ-խորհրդի անդամ

15. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր շրջակա միջավայրի և բնական ռեսուրսների վարչության աշխատակազմի քարտուղարության գլխավոր մասնագետ-խորհրդի անդամ

16. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր զբոսաշրջության և պատմական միջավայրի պահպանության վարչության ծրագրերի կառավարիչ-խորհրդի անդամ

 17. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության աշխատակազմի սոցիալ-ժողովրդագրության և աշխատանքի շուկայի վիճակագրության բաժնի պետ-խորհրդի անդամ

18. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վարչապետի օգնական-խորհրդի անդամ

19. Ստեփանակերտի քաղաքապետի տեղակալ-խորհրդի անդամ

20. Շուշիի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ- խորհրդի անդամ

21. Ասկերանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ- խորհրդի անդամ

22. Հադրութի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ- խորհրդի անդամ

23. Մարտակերտի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի ղեկավար - խորհրդի անդամ

24. Մարտունուշրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ- խորհրդի անդամ

25. Քաշաթաղի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ- խորհրդի անդամ

26. Շահումյանի շրջանի վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ- խորհրդի անդամ¦:

 

 

 

 

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                          Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 23-Ի N 602-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ¦ ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

1.

Անհրաժեշտությունը.

 

§Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011թ. օգոստոսի 23-ի N 602-Ն որոշման մեջ  փոփոխություն կատարելու մասին¦ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման անհրաժեշտությունը պայմանավորված է §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարության կառուցվածքի մասին¦ ԼՂՀ օրենքում կատարած փոփոխություններով, ինչպես նաև ԼՂՀ ԱԺ-ի կողմից հավանությանն արժանացած  ԼՂՀ կառավարության 2012-2017 թթ. գործունեության ծրագրի երիտասարդության հարցերի ոլորտի դրույթներով:

2.

Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները.

 

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական երիտասարդական քաղաքականությունը իրենից ներկայացնում է պետության ընդհանուր քաղաքականության կարևորագույն ռազմավարական ուղղություն: Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը հանդիսանում է ոլորտի պետական լիազոր մարմին, որը երիտասարդական քաղաքականության բնագավառում իրականացնում է վերլուծական, գաղափարական, համակարգող գործառույթներ` ապահովելով միջգերատեսչական և երիտասարդական հասարակական կառույցների փոխգործակցությունը, աջակցում է այլ պետական կառույցների կողմից երիտասարդությանն առնչվող ծրագրերի իրականացմանն ու սոցիալական նշանակության միջոցառումների, նախագծերի ֆինանսավորմանը:  Պետական երիտասարդական քաղաքականության արդյունավետ մշակման ու իրականացման գործում կարևոր դեր է հատկացվում միջգերատեսչական համագործակցությանը, որի շրջանակներում երիտասարդությանը վերաբերող հիմնախնդիրներ են վերհանվում և դրանց լուծման ուղղությամբ հետևողական աշխատանքներ իրականացվում:

3.

Կարգավորմաննպատակըևբնույթը.

 

 ԼՂՀ-ում երիտասարդական քաղաքականության արդյունավետության բարձրացում:

4.

Նախագծիմշակմանգործընթացումներգրավվածինստիտուտներըևանձինք.

 

Նախագիծը մշակել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարությունը:

5.

Ակնկալվող արդյունքները.

 

Որոշման ընդունումը հնարավորություն կընձեռի ապահովել  պետական մարմինների հետևողական փոխկապակցված աշխատանք, ինչը կնպաստի պետական երիտասարդական քաղաքականության  արդյունավետության բարձրացմանը:

 

 

 

ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                Ն. ԱՂԱԲԱԼՅԱՆ

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ

§ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 23-Ի N 602-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ¦ ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ  ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

 

    §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011թ. օգոստոսի 23-ի N602-Ն որոշման մեջ  փոփոխություն կատարելու մասին¦ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

 

 

 

 

§ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 23-Ի N 602-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ¦ ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀԱՐԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՆՔ

 

 

            §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011թ. օգոստոսի 23-ի N602-Ն որոշման մեջ  փոփոխություն կատարելու մասին¦ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու անհրաժեշտություն չի առաջանում:

 

 

 

 

ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                Ն. ԱՂԱԲԱԼՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ՏԵՂԵԿԱՆՔ§ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻՕԳՈՍՏՈՍԻ 23-ԻN 602-ՆՈՐՈՇՄԱՆՄԵՋՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԿԱՏԱՐԵԼՈՒՄԱՍԻՆ¦ ԼԵՌՆԱՅԻՆՂԱՐԱԲԱՂԻՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆԸ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 

 

1

Հասարակությանը նախագծի վերաբերյալ իրազեկումը

 

    §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011թ. օգոստոսի 23-ի N602-Ն որոշման մեջ  փոփոխություն կատարելու մասին¦ ԼՂՀ կառավարության որոշման նախագիծը տեղադրվել է www.mc.am կայքէջում:

 

2

Հասարակության մասնակցությունը նախագծմանը և (կամ) քննարկումներին

 

Առաջարկություններ և դիտողություններ չեն ներկայացվել:

 

 

 

 

ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                Ն. ԱՂԱԲԱԼՅԱՆ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ԼՂՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԼՂՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ԱՌԱՔՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

(անհրաժեշտն ընդգծել)

 

Որոշման նախագծի անվանումը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2011թ. օգոստոսի 23-ի N602-Ն որոշման մեջ  փոփոխություն կատարելու մասին

 

Նախագիծը ներկայացնողը` ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

 

 

ԼՂՀ կառավարության և ԼՂՀ վարչապետի որոշումներն ուղարկել`

(անհրաժեշտն ընդգծել)

 

1. ԼՂՀ կառավարության աշխատակազմի ղեկավարին

2. ԼՂՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն

3.ԼՂՀ արդարադատության նախարարություն

4. ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարություն

5. ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

6. ԼՂՀ վարչակազմեր

 

Նախագիծը պատրաստողը` ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարություն

 

 

 

 

 

ՆԱԽԱՐԱՐ                                                                Ն. ԱՂԱԲԱԼՅԱՆ

 

Վերջին հայտարարություններ