Ընտրացանկ
Ազդագիր
ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ...
ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ >> ԼՂՀ Կառավարության որոշումներ >> ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 440 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

§___¦ ____________2012թ.                                                                                              N_____

 

ք. Ստեփանակերտ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի N 440 ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

            §Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին¦ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 11-րդ և  §Իրավական ակտերի մասին¦ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 71-րդ հոդվածներին համապատասխան` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարությունը ո ր ո շ ու մ  է.

       1. Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 23-ի §Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը, գույքի կազմն ու չափը հաստատելու մասին¦ N 440 որոշման մեջ կատարել հետևյալ լրացումները և փոփոխությունները.

       1) 1-ին կետի §ա¦ ենթակետով հաստատված թիվ 1 հավելվածի 8-րդ կետում`

            ա. §դ¦ ենթակետի  §պետական¦ բառից հետո լրացնել §թանգարանային,¦ բառը.

            բ. §ե¦ ենթակետի §արժեքների¦ բառից հետո լրացնել §թանգարանային,¦ բառը.

            գ. §է¦ ենթակետի §պետական¦ բառից հետո լրացնել §թանգարաններում,¦ բառը.

            դ. §ը¦ ենթակետի §պետական¦ բառից հետո լրացնել §թանգարաններում,¦ բառը, §սահմանում է¦ բառից հետո լրացնել §թանգարանային առարկաներին և թանգարանային հավաքածուներին,¦ բառերը.

       ե. §ժթ¦ ենթակետի §պետական¦ բառից հետո լրացնել §թանգարանային,¦  բառը:

            2) 1-ին կետի §ա¦ ենթակետով հաստատված N 1 հավելվածի 26-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

       §26. Նախարարության աշխատակազմի գտնվելու վայրն է  ք. Շուշի, Հախումյան  փողոց, 7¦:

       3)  1-ին կետի §բ¦ ենթակետով հաստատված N 2 հավելվածը շարադրել նոր  խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:

       2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:

 

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

 ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ                                                   Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

 

                                                                                                                                                                                                      Հավելված

Լեռնային Ղարաբաղի

Հանրապետության

 կառավարության

§__¦ _________ 2012թ.

N_____ որոշման

 

 

§Հավելված 2

ԼՂՀ կառավարության

§23¦ հոկտեմբերի 2007թ.

թիվ 440 որոշման

 

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ

 

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ

 

ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐ

 

 

1. Մշակութային ժառանգության և ժողովրդական արհեստների բաժին

2. Ժամանակակից արվեստի բաժին

3. Մշակութային ծրագրերի և մոնիթորինգի բաժին

4. Միջոցառումների կազմակերպման և կապերի բաժին

5. Երիտասարդության հարցերի բաժին

6. Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին

7. Քարտուղարություն¦

 

 ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                                                                          Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

 

 

Վերջին հայտարարություններ