Ընտրացանկ
Ազդագիր
Ամփոփվել են բարբառագիր չափածո ստեղծագործությունների մրցույթի արդյունքները

Այսօր ամփոփվել է ԼՂՀ մշակույթի և երիտասարդության հարցերի նախարարության  «Ղուկասյան եղբայրների անվան Արցախի բարբառի և ազգագրության ուսումնասիրության կենտրոն»-ի կողմից հայտարարված  բարբառագիր  չափածո ստեղծագործությունների մրցույթի արդյունքները:

«Արցախին ձոնված չափածո ստեղծագործություն» անվանակարգում մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել.

1. Գառնիկ Շմավոնի Ավանեսյանը (առաջին մրցանակային տեղ),

 2. Վիկտորյա Բենիկի Պետրոսյանը (երկրորդ մրցանակային տեղ),

 3. Աշոտ Գրիգորիի Սարգսյանը (երրորդ մրցանակային տեղ):

 

«Չափածո ստեղծագործություն՝ ազատ թեմայով» անվանակարգում մրցանակային տեղեր են զբաղեցրել.

1. Գառնիկ Շմավոնի Ավանեսյանը (առաջին մրցանակային տեղ),

Հըտէ տի պիտի ինինքյ

 

Լավը պիտի լավ մնա, միշտ մըէծէն խօսքը հիշի,

Հընգէրմաչու դուզ կէնա, չօրս ընգյունէն միշտ յէշի,

Խօսքէն տակըն ու կըլօխը, ուրուր նըհէտ տազ անէ,

Վէր պէնը գօրծէն հըսնէ, ուրան ասածը անէ,

Թա տիմացէ կանգնածէն, մարդու տէղ չըտիրէցէր,

Յէթէ տըէսէր դիլխօր ա, սըէրտը նիչըմըտէցէր,

Տըէղավըտ վըէսկէ տէռնաս, ճըրաքյ տէռնաս, լուս ինիս,

Սըրտէն ըլած մըթէնը, կարիս վուչ թա տուս օնիս,

Հարուր տարէ կըմընաս, տու քէզ ու քէզ սըվիրէս,

Ու քու պարի անունըտ էլ կարէլ չըս յէտ պիրիրս:

Ղարիբ կընի, թա դօստ, դուշմանըտ, պարիկամըտ,

Մարթիքյ ըն ուրանց հէտէ, հընգէրըտ, հըրէվանըտ,

Ըշխարքումըս համ լյավը, համ էլ փիսըն ա ինսանը,

Աստուծ շատ պահէ լյավէն, ու խէլքա խէլք տա վատէն,

Ընգուճէտ միշտ օղ ըրա, ըրածըդ դայաղ ըրա,

Լուզուտ միշտ տէղը պահէ, պէրանըտ լավ պէց ըրա,

Լըկըտէգյը մին ցավ ա, էտ մին պէնը թօղ ըրա,

Ծանդըր-թիթէվ միշտ ըրա, հինչու գյիդաս տազ ըրա,

Հավայի ռըխէն չըն տալ, արշինըմըտ տըղվարէ,

Ամէն տու ըրած բառըտ, քընէնքյ ըրա ու շարէ:

Խօսքը տէնական սօր ա, էտ մի պէնը լյավ գիդա,

Ամէն հինչը ասէլ չըն, հու գիդում չի թօղ գյիդա,

Տէրտակ խօսէլու տէղակ մին ըրըմակէն գօրծ ըրա,

Թա չէ շընըմաչումը կընիս հանաքյ-մասխարա,

Կըթնատու կօվու նըման, փօխանակ մին օքուտ տաս,

Տէրտակ մի պէնու դարդի, քացի չըտաս պարան տաս,

Ցէխծամ տըվօղ կօշտ մարթը, դարդիտ մին ա տէրման չի,

Ուրան օշքըն ու մէտքը ուրան փօրան հէռէ չի,

Ղէյն օնիս՝ ջանըտ քօրէ, ուրուշունը քունը չի,

Աչկըտ քըզէրա պահէ, լուզվըկըռէվու տէղ չի:

Խըռօկը պըկատ կէն, տանը բէյնամուս մարթէն,

Անպէնը մի պատիժ ա, խէղճ հարսանը ճըկատէն,

Էլ ասէլ չի տօն օնիմ, մէծ օնիմ, կընէգյ, խօխա,

Շէնումը տընազ կանին, յէտնան կասին օզօղ ա,

Տէրտակ ծէռուք տօն քյինիմ, ըշկըմաչու հունց յէշիմ,

Քըցած լիգյը սուփրէն, յէրէ քյիլլին հունց նըստիմ,

Խօցը բուղազան քաշած, էն չօր հացէն պատառը,

Տանան զօռավ կույացած, կըվէց յէղըն ու թացանը,

Էն հունց տինիմ պըռըշիս, պա պըկումըս հունց կօլ տամ,

Ըշկըմաչումըս յէշօղ, էնքան աշկը հունց կապիմ:

Ղօչաղը մէսը կօտէ, փիսին հէտէ ճըղճըղա,

Պյունակալը կուրցըրած, հավու նըման կըղկըղա,

Իսկի քօնը տանիլ չի, տէղը համ թըրթարէլ չի,

Տէրտակ տօնը կըլխումը, տէղումը դինջանալ չի,

Կըչըրչարվէ, քըրքարվէ, փօրը տափէրը քըսէ,

Նամուս ու ղէյրաթ անէ, էրկու փարա ըշխադէ,

Օշը բիդա տօն անէ ու տօնը մին պէն տանէ,

Լիգյը խուրջինը ճիտին, գյառ-գյառ տօշը տէմ անէ,

Վէր մըղակը պէց անէ, պէց ճըկատավ նի մընէ, 

Խօցը թուշէրան պաչի, հարսանան չըհըմանչէ:

Կընանէքյը խէլունք ըն, օխծին խէլքը կըլխումը,

Թա օզում ըն պէն ասին, նալէն մէխէն ղաթումը,

Թա հինչէր կա մըտքումը, չօրս ընգյունավ պատ կըտան,

Մարթէն հօգին տուս օնին, պիրին ռըխավ թառ տան,

Տիժէր կընի մէր պէնը, վէր կըլօխ չի ընգընիքյ,

Դէ կըլխըռնէս պէնդ պահինքյ, պըտըտաննէս հըզըրինքյ,

Հինչու օզին թօղ անին, չըհընդարտվին, կըտաղին,

Օխծին հալավը կէնան, ծէրքէրը կօխկէն տինին,

Յէտնան աշկէրը չըռին, պուրթ տան ու պէմբակ կյըզին:

Քաշկու օրում զատէր ըն, համ ջանջալ ըն, համ խինջի,

Մազը էրկան խէլքը կարճ, կըփըրփըրին, թա հինչի,

Մին կըտաս, էրկու կօզին, աշկը ուրուշու պահին,

Լըհա վէր մի պէն տէսնան, կյէտու մըկրատ կըտէռնան,

Ընգուճէտ մէսը օտին, զահլատ մըխիլա տանին,

Տէս պատ տան, տէնավը կյան, մինչէվ թալակը տէն տան,

Կարգ ու կանէնը կօխ տան, ջուբէրըտ մի լավ թափ տան,

Հազար պակաս պըռատավ, մին մըսլըհաթու չըկյան,

Մըրթըվարի նըստէլ չըն, սըրտըրնէրինը ասին,

Մին դօնումանց պըրծընին, էս մարթկանցը ըզադին:

Ամէն մինս փօխանակ, ղաշանգյ ընտանիք կազմիգ,

Ապուպապէրու ասած, մին-մինու դալու ինինքյ,

Ըրախա արշա քըցինքյ, օջախը վարքար պահինքյ,

Մըրթմըմաչու վէր կարինքյ, պատիվ հարգանք ծէրք պիրինքյ,

Անջախ մարթա մըզէտէ պէնդ ընգ յօրղանը ծիք տամ,

Քըշէր-ցիրէկ մըտածում, թա վէր տէղա հինչ պուք տանք,

Տըրա վէրջը հունց կընի՞, ըտի մինչէվ հիբ մընանք,

Ծէռքան փըռնէլու տէղը հընգըրօթունը կօխ տանք,

Պա ասէլ չը՞ն անիծած, կանթըդ, չըմչըմէ տըված,

Քյօրփա վախտէրը լէփած, յէկած ըտի զըռացած:

Լյավէն կյօտէն պէնդ պիտի, վըէղէն յըրա տար ինի,

Թամբալ ջուվարու պէն չի, վըէղէն տարը սազ պիտի,

Թա մաճկալը էն չինի խօփէն քամակը մըտած,

Յէզանը հօ ընէլիս ծիպլին կօղկէն սազ ըրած,

Բըլըբալա լուսնինյավ, չէլը լուսը վար ըրած,

Ուռութանա քըշէրավ սէրմը տափէրը քըցած,

Հանդարտ կըլխէն վէր թօռ կյա, սէրմը մաչին տըռըզէ,

Ըրխըյնանա, վըստակած, դարդը սըրտան տէն անէ,

Հընգէրէն ծէրքան փըռնէ, մարթկանց հըրէյին հըսնէ,

Էլ հունց կարէ լյավ ինի, յէթէ էտքանը չանէ:

Վըրվարուտը աշկը ծակ, միշտ աշկը շօր կըպահէ,

Տըկարէն, յա թամբալէն, վըրվուրդ կանէ, կըճարէ,

Թյունի մարթկանց իլածը, նըստըրնէրան կըչունթէ,

Խըրըվ-խարավ քըցի, ծյունէրէն տալիս տան,

Պա հինչ կինի մէր վէրչը, ընդէտանըս մին ասէ,

Քանէ մին իտի մընանք, յէկ ծօռ նըստինքյ դուզ խօսինքյ,

Ու տէնակը վըսկըռէն, քանէ մին տի սուս անինքյ,

Գօրծը կըլօխ չի կիլան, մինչէվ ուրուր չընգընինքյ,

Տըղըմըրթօթուն չանինքյ, ուրուր մէջքու քէրծ չինինքյ:

Յէկ խըէլքէրէս ժամ անինքյ, կըռ տալը թօբա անինքյ,

Մըսլըհաթավ միշտ ինինքյ, ուրուր պօզէ-պօզ չանինքյ,

Մըզանում, հընգըրմաչի, մըշտական հալալ ինինքյ,

Սէրավ նըստինքյ, յէր կէնանք, մէր յէղումը տըպակվինքյ,

Կըռօ ճըղուպուր տէռնանք, Մըռօվ սարան սօր ինինքյ,

Կըտաղած Թար-թառ ինինքյ, թիժ արէվու շօղ ինինքյ,

Ժինգյալավ հացու նըման մին համավ պատառ ինինքյ,

Թօթէն արաղը բօլ-բօլ, միշտ աղ ու հացավ ինինքյ,

Ժօղօվըրթական ինինքյ, ջան ասինք ու ջան լըսինքյ,

Մէր իլածէն տար ինինքյ, միշտ հըտէ տի պէնդ ինինքյ:

 

2. Վաչագան Արթուրի Դադայանը (երկրորդ մրցանակային տեղ),

Էս օրըն էլ ըս լյուսըցըրալ

 

Էս օրըն էլ ըս լյուսըցըրալ,

Մին օր էլ ըս ընցըցըրալ,

 Փառք Ըստուծէն, վէր յէր կացէր,

Բայց մին օրավ էլ մըծացէր:

Ընցած օրէն սյարփ չըս ըրալ,

Էն ըխչըգյանը ծէր տօն պէրալ,

Թա սօր բիդի տի սուս անիս,

Էտ հարթնանը հաջօղ կանիս:

Հըրէվանըտ վըէննը յէղած,

Ծէր բյանդումը էն ա տընգըված,

Էշին ըրբան կը մուտուցընէ,

Սիրած յարէտ փըխճըցընէ:

Ճէլ ըրա, յէ՜, ա՛ դանգլա,

Թա օզում ըս ինքյը քյէզ կյա:

Խէ յէշում չը՞ս հինչ ա անում,

Հէտատ հունց ա գյուլլա քըցում:

 

3. Ռուդիկ Ռուբենի Հայրապետյանը (երրորդ մրցանակային տեղ),

Մի կնոջ զրույց իր ամուսնու հետ(երգիծական)

 

Ա՛ մարթ,մէր խուխէն բիդի տօն ինի,

Ինքըն էլ սաղ օրը բիդի քօն ինի,

Վէր նա չըվախէ տուս կյա հայաթը`

Դըրբըզան կապած բիդի շօն ինի:

Տու էլ յէշիս վէչ մէր խուխէն յաշին,

Տակէն բիդ ինի սէփական մաշին,

Բիդի լավ կյէա,լավ օտէ,խըմէ,

ՈՒ էդ ամէնը միայն մէր հաշվին:

Խօխան խօխա յա,գօրծըս վէրըն ա՞,

Մունք հիշքան սաղ ընք խօխան մէրըն ա.

Խօխան վէր կյանքում ծանր գօրծ ըրավ,

Լօխ մէղավէրը հէրն ու մէրն ա:

Ա՛ մարթ, մէր խուխէն սէրտը պէր շահինք

Փըսակինք, հանց վէր հարսէն էլ պահինք,

Էսօր-Էգուց էլ վէր թօռ,ծօռ ինի`

Հանցվէր կարինք նըրանց էլ պահինք:

Մինակ մի պէն ա մնաս վէր խընթրիմ,

ՈՒ տրանավ էլ քըզանա պըրծնիմ.

Ա՛ մարթ, պէր խօնցը ղարկինք Ռուսաստան

Մունք տավար պահինք ,անինք շա~տ բօստան,

Ըստղան մունք ղարկինք,ուրանք ընդէղ օտին

Մինակ թա խօխան ըզադվէ պօստան:

Վերջին հայտարարություններ